วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คณะกรรมการสถานศึกษานายบุญจันทร์  เหลาแตว

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายประจญ การุญ

รองประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


                    นายเปลี่ยน ลุนบุรมย์                     
กรรมการ
 นายเสริญชัย การุญ
กรรมการ
                         
          


              นายมิตรชัยยะ สุริยะวิทยะการุญ           
กรรมการ

                                                                   
นายโสภณ เหลาแตว
กรรมการ
                              นายปรีชา กิจชำนิ
                   กรรมการ                       
                             
                                                                         
นายบุญร่วม สัพโส
กรรมการนายวินิจฉัย เหลาแตว
กรรมการและเลขานุการ
                    

ไม่มีความคิดเห็น: